Sesja „Mierzysz i wiesz”

Piezoelektryczne wszechkierunkowe źródło dźwięku do akustycznych badań w skali w zakresie ultradźwięków
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Bartłomiej Chojnacki, Michał Ziobro
Opiekun pracy: dr inż. Jarosław Rubacha

Celem projektu było opracowanie konstrukcji wszechkierunkowego źródła dźwięku do akustycznych badań na modelach w skali. Badania modelowe wymagają zastosowania specjalnych źródeł dźwięku przenoszących dźwięki w paśmie od 800 do 40 000 Hz.
Do budowy prototypowego źródła dźwięku użyto przetworników piezoelektrycznych. Wykonano pomiary w komorze bezechowej i porównano różne modele dostępnych piezoelementów pod kątem wpływu sposobu zamocowania na pasmo odtwarzanych częstotliwości. Ze względu na duży rozrzut w charakterystykach częstotliwościowych użytych przetworników, zastosowano algorytmy filtrujące w celu poprawienia działania urządzenia. W referacie zaprezentowane zostaną dotychczasowe postępy oraz zarys planowanych prac.

 

Słuchawkowa i ambisoniczna subiektywna ocena bodźców środowiskowych
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
lic. Kacper Wojaczek
Opiekun pracy: dr Jędrzej Kociński

W prezentacji przedstawione zostaną wyniki badań przeprowadzonych z udziałem słuchaczy w komorze bezechowej Instytutu Akustyki. Badani mieli za zadanie dokonać subiektywnej oceny dokuczliwości bodźców środowiskowych na skali ICBEN. Wybrane bodźce były prezentowane na systemie ambisonicznym oraz na słuchawkach. Celem pracy jest porównanie ocen na obu systemach odsłuchowych i znalezienie istotnych różnic przemawiających na korzyść któregoś z nich.

 

Tłumienie hałasu i zrozumiałość mowy w kaskach motocyklowych
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Agnieszka Koszany, mgr inż. Justyna Matląg
Opiekun pracy: prof. dr hab. inż. Tadeusz Kamisiński

Główną rolą kasków motocyklowych jest ochrona głowy przed urazami mechanicznymi, jednak również bardzo ważną funkcją – wpływającą na komfort i bezpieczeństwo podczas jazdy – jest izolowanie od napływającego strumienia powietrza oraz powstających w ten sposób hałasów aerodynamicznych. Istotne jest zatem, aby kaski motocyklowe były projektowane w sposób pozwalający na maksymalne ograniczenie uciążliwego szumu, jaki powstaje podczas jazdy, przy jednoczesnym zachowaniu odpowiedniej wentylacji i umożliwieniu słyszalności istotnych dźwięków dochodzących z otoczenia. Równie ważne jest, by kask wyciszał określone częstotliwości w taki sposób, aby umożliwić zrozumienie sygnału mowy przesyłanej przez interkom motocyklowy. Temat tłumienia akustycznego kasków nie jest zbyt popularny w literaturze naukowej, a do tej pory nie stworzono jednolitych procedur pomiarowych i jednoznacznej metodologii badań.
Celem niniejszej pracy było przeprowadzenie analizy właściwości tłumiących i zrozumiałości mowy w kaskach motocyklowych różnej jakości. W pierwszym etapie wykonano pomiary tłumienia dźwięku w komorze bezechowej i pogłosowej, emitując dźwięk z różnych kierunków oraz w sposób rozproszony. W drugim etapie przeprowadzono badania w tunelu aerodynamicznym, co umożliwiło dokładniejsze zbadanie najważniejszego czynnika będącego źródłem hałasu w kasku – przepływającego powietrza. Pomiary wykonano z użyciem mikrofonów dousznych oraz manekina HATS firmy Brüel & Kjær.

 

Badanie wpływu czynników zewnętrznych na poziom tła akustycznego w komorze bezechowej
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Szymon Dudziński, inż. Joanna Grochal
Opiekun pracy: dr inż. Artur Flach

Referat przedstawia wyniki badań nad zagadnieniem poziomu tła akustycznego w komorze bezechowej. Założeniem pracy było wyznaczenie w jakim stopniu poszczególne czynniki zewnętrzne wpływają na poziom tła w środku komory. Dzięki przeprowadzeniu stosownych pomiarów w nocy możliwe było wyodrębnienie i zbadanie wpływu pojedynczych źródeł hałasu takich jak: oświetlenie, klimatyzacja, winda, przejeżdżające obok budynku auta, przejście po schodach. Wszystkie wyniki zostały przeanalizowane pod kątem przenoszenia dźwięków drogą powietrzną a także materiałową w postaci drgań. Taka analiza pozwoliła określić nie tylko, które czynniki mają najbardziej znaczący wpływ na poziom tła akustycznego ale także jaka jest droga transmisji hałasu.

 

Wpływ metodologii pomiarów na ocenę izolacyjności akustycznej przegrody
Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
inż. India Kaptan
Opiekun pracy: dr inż. Agata Szeląg

Podczas projektowania budynku zostały określone szczegółowe wymagania, jakie musiał on spełniać, aby zakwalifikowano się jako odpowiedni dla ludzi. Jednym z tych warunków jest poziom dźwięku. Bezcelowy, uciążliwy dźwięk, który może znacznie wpływać na poczucie dyskomfortu użytkowników budynków, a także na ich zdrowie, jest definiowany jako hałas. Dopuszczalny poziom dźwięku zapewniają odpowiednio zaprojektowane przegrody budynku. Aby ocenić zdolność izolowania dźwięków przez przegrody w warunkach naturalnych, przeprowadzane są badania terenowe zgodnie z ogólnie przyjętymi, określonymi normami. Na wyniki tych badań wpływ ma jednak również sama metodologia ich przeprowadzania.
W pracy przedstawiony został wpływ metodologii pomiarów na końcową ocenę izolacyjności akustycznej przegrody. Rozpatrywana była izolacyjność akustyczna od dźwięków powietrznych. Pierwszym etapem było przeprowadzanie pomiarów zgodnie z metodologią przedstawioną w dwóch normach – ISO 140-4: 1998 oraz ISO 16283-1: 2014, która zastąpiła tę poprzednią. W normach tych zróżnicowany został sposób podejścia do pomiarów terenowych dźwięków o niskich częstotliwościach. Na podstawie przeprowadzonych badań terenowych, a zgodnie ze wspomnianymi normami, wykonano obliczenia wskaźnika izolacyjności akustycznej od dźwięków powietrznych. Otrzymane wyniki porównano i na ich podstawie możliwe było wykazanie wpływu metody wykonania pomiarów terenowych na ostateczną ocenę izolacyjności akustycznej badanej przegrody.